امروزه هیچ کس در مورد چرخش زمین به دور خورشید تردید ندارد، درست همان گونه که دانشمندان قبل از اریستاکوس در مورد چرخش خورشید به دورزمین یقین داشتند. آیا ممکن است باورهای امروز هم روزی باطل شود؟ دنیای کسب و کارطی سه دهه ی اخیر شاهد ظهور»مشتری گرایی» و برتری کسب […]

مفهوم استراتژی برگرفته از کلمه یونانیStrategema به معنی فرمانده ی ارتش که ترکیبی از دو کلمه ی Stratos و Age است. مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ ساز نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی به کار گرفته شده است. سپس تئوریسین های علم […]