نویسنده: بیل گیتس، مدیر عامل سابق مایکروسافت پاداش دهی به کارکنان هماهنگ با سیاست های شرکت هنگامی که خانم الف در سازمان پیشرفت نموده و به سرپرستی و مدیریت برسد، یکی از وظایف وی ارزشیابی شش ماه هر یک از کارکنان است که به او گزارش می دهند. هر کارمند […]