مفهوم استراتژی برگرفته از کلمه یونانیStrategema به معنی فرمانده ی ارتش که ترکیبی از دو کلمه ی Stratos و Age است. مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ ساز نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی به کار گرفته شده است. سپس تئوریسین های علم […]