نویسنده: بیل گیتس، مدیر عامل سابق مایکروسافت پاداش دهی به کارکنان هماهنگ با سیاست های شرکت هنگامی که خانم الف در سازمان پیشرفت نموده و به سرپرستی و مدیریت برسد، یکی از وظایف وی ارزشیابی شش ماه هر یک از کارکنان است که به او گزارش می دهند. هر کارمند […]

نویسنده: بیل گیتس، مدیر عامل سابق مایکروسافت فناوری دیجیتالی می تواند فرآیند های تولید، و کل کسب و کار شما را، دگرگون سازد. همچنین می تواند که کارکنان را از دام فرآیند های کند و انعطاف ناپذیر کاغذ و قلمی، رهایی بخشد. برپاساختن نظام های دیجیتالی، به کارکنان فرهیخته فرصت […]